Przesyłając niniejszy formularz oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu, zwłaszcza, że przyjąłem/przyjęłam do wiadomości klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Alpha Bridge Broker sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. W. Rzymowskiego 31, 02-697 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000455245, REGON 146559168, NIP 5213644586.
Wyrażam zgodę na przesyłanie na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej informacji handlowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przyjmując jednocześnie do wiadomości, że niniejsza zgoda może być odwołana w każdym czasie.